Pædagogisk tilsyn

Den selvejende institution Husum Fritidsinstitution er pr. 1. august 2020 blevet omdannet til en KKFO under Husum Skole.


Denne hjemmeside bliver ikke længere vedligeholdt. Oplysninger om institutionen skal fremover findes via

https://www.husumskole.aula.dk/


I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.


Pædagogisk tilsyn


Som alle andre institutioner i Københavns kommune får Husum Fritidsinstitution mindst en gang om året besøg af kommunens pædagogiske konsulent, som vurderer forholdene i institutionen ud fra parametrene:

 • Sociale relationer
 • Inklusion og fællesskab
 • Sprogindsats
 • Forældresamarbejde
 • Sammenhæng og overgange
 • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis.


Konsulenten giver efterfølgende karakter i form af farver:

 • Grøn betyder, at alt er i meget fint.
 • Gult betyder, at forholdene er i orden, men kan blive bedre.
 • Rød betyder, at forholdene er bekymrende, og der er behov for en ny/ændret indsats.


Overordnede resultater for tilsyn 8. april 2019


Sociale relationer - gul smiley

Konsulenten har bemærket, at institutionen er i gang med en proces, der skal sikre et mere målrettet arbejde på samtlige afdelinger i forhold til at sikre en mere ensrettet tilgang til det pædagogiske arbejde.


Det pædagogiske personale er generelt på tværs af afdelinger imødekommende og viser interesse for alle børn. Børnene mødes positivt med smil, positiv mimik og gestik og verbal kommunikation.


Konsulenten anbefaler

 1. At vi fortsætter vores fokus på at sikre et metodisk, systematisk bevidst pædagogisk arbejde med de sociale relationer til alle børn ved at holde fast i vores fælles værdisæt og konkretiserer det yderligere.

 2. At ledelsens beslutninger og målsætninger er tydelige for den enkelte medarbejder og kan ses i praksis. Beslutninger og målsætninger bør løbende gentages på personalemøder, så de giver mening og bindes op på konkret pædagogisk praksis.


Inklusion og fællesskab - grøn smiley

Det er tydeligt, at institutionen er optaget af, hvordan man sikrer en ramme, der giver deltagelsesmuligheder for alle børn, herunder sikrer at børn med særlige behov inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder.


Sprogindsats - gul smiley

Observationen viser, at kommunikationen i fritidsinstitutionen hovedsageligt er præget af gensidig dialog og en god tone børn og voksne imellem og børnene i mellem.


Konsulenten anbefaler

 1. At vi sikrer et mere målrettet arbejde med sprog og kommunikation, fx i konfliktløsning og ved at bruge De ti børnebud i praksis.
 2. At vi sikrer et mere målrettet arbejde med sprog og kommunikation, herunder den positive kommunikation og den nonverbale kommunikation.
 3. At vi går på opdagelse i børnehøjde i forhold til at skabe sproglige deltagelsesmuligheder og er sproglige rollemodeller.


Forældresamarbejde - grøn smiley

Institutionen samarbejder med forældrene om børnenes trivsel, læring og dannelse.


Sammenhæng og overgange - grøn smiley

Instituionen er optaget af at sikre rammer, der gør, at alle børn oplever en helhed i deres liv i overgangen fra et tilbud til et andet. Det er vigtigt, at børn og forældre oplever, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang.

FI ved Husum Skole samarbejder med Husum skole og andre samarbejdspartnere som ledere i dagtilbud for at sikre trivsel og helhed i barnets udvikling, dannelse og læring.


Refleksion og metodik - gul smiley

Institutionen er i gang med at oparbejde et metodisk, systematisk bevidst pædagogisk arbejde på tværs af afdelingerne for at sikre en mere ensrettet tilgang til den pædagogiske kvalitet omkring børnene.

Institutionen er i gang med at sikre en fælles systematik i planlægningen af alle pædagogiske tiltag, herunder løbende evalueringer af de metoder og systematikker institutionen arbejder med.


Konsulenten anbefaler

Fortsæt fokus på at sikre den faglige ledelse via en mødestruktur, hvor I regelmæssigt følger op og udvikler medarbejdernes opgaver i institutionen.

Hold fast i jeres værdisæt og konkretiser det yderligere med praksiseksempler fra hverdagen. Hvordan ser det ud at arbejde anerkendende i praksis? Hvad skal den voksne kunne? Gentag det, skab mening i det og følg op på det.


Hele tilsynsrapporten for 2019 kan hentes som pdf her.


Du kan også hente pdf'er af tilsynsrapporterne for 2018 og 2017. Alle rapporter udleveres desuden ved henvendelse til institutionen.
Copyright © All Rights Reserved