Vedtægter

OBS! Disse vedtægter er endnu ikke godkendt af Københavns kommune, men forventes at blive det.


VEDTÆGTER

for den selvejende institution Husum Fritidsinstitution


§ 1.

Institutionens navn er Husum Fritidsinstitution.

Institutionen har hjemsted i Københavns kommune.

Institutionen er beliggende på adressen Kyringevej 1, 2700 Brønshøj, med afdelinger på:

Nordrupvej 12, 2700 Brønshøj

Smørumvej 197, 2700 Brønshøj

Kyringevej 1, 2700 Brønshøj

Kyringevej 3, 2700 Brønshøj


§ 2.

Institutionen er en selvejende daginstitution, der drives i henhold til dagtilbudslovens § 19, stk. 3 og er tilsluttet Børneringen.


Institutionen drives i overensstemmelse med Københavns kommunes mål og rammer for børn og unge i dagtilbud og den til enhver tid gældende lovgivning.


§ 3.

Institutionens formål er at drive daginstitution, så børnenes muligheder for udvikling af deres naturlige evner og anlæg fremmes mest muligt under gode trivselsforhold i samarbejde med børnenes hjem.


Institutionens formue er henlagt til institutionens formål.


§ 4.

Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der varetager den administrative og pædagogiske ledelse og er ansvarlig for institutionens virk-somhed over for institutionens bestyrelse.


Bestyrelsen består af fem til syv medlemmer.


Fem medlemmer vælges af og blandt institutionens forældre på et forældremøde. Det tilstræbes, at der vælges en forælder fra hvert hus, såfremt det er muligt.


De forældrevalgte repræsentanter kan udpege op til to eksterne medlemmer til bestyrelsen.

Eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges for en af bestyrelsen fastsat periode.


Derudover vælges to suppleanter af og blandt institutionens forældre. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem har varigt forfald eller udtræder af bestyrelsen.


Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er to år. Suppleanternes valgperiode er et år.


Institutionens leder og en blandt de ansatte valgt medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Souschefen kan ikke vælges som medarbejderrepræsentant.


Medarbejderrepræsentanten deltager ikke i bestyrelsesmøderne, når der behandles konkrete personalesager.


Medarbejderrepræsentanten samt en suppleant for denne vælges på et personalemøde af og blandt det fastansatte personale. Valgperioden for medarbejderrepræsentanten og suppleanten er et år. Ledelsesrepræsentanter er ikke valgbare som medarbejderrepræsentanter.


Derudover har institutionens øvrige ledelse (souschef og afdelingsledere) samt suppleanter ret til at deltage på bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen beslutter andet. Øvrig ledelse samt suppleanter deltager uden stemmeret.


§ 5

Valg til bestyrelsen foretages mindst én gang om året.

 

Bestyrelse og institutionens leder fastsætter i fællesskab formen og tidspunktet for valget.

Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten i aftalt rækkefølge for den resterende del af valgperioden.


Er der ingen suppleant, afholdes snarest muligt et valg af en ny forældrerepræsentant.


Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i forældrebestyrelsen. Medarbejdere er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.


Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.


Der kan kun indgives en stemme pr. indskrevet barn.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand samt suppleanter på det første bestyrelsesmøde efter valget.


Den nye bestyrelse vedtager forretningsorden på det første bestyrelsesmøde efter valget.


Næstformanden træder i formandens sted såfremt denne har forfald.


Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i in-stitutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvist fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde.


Såfremt et udpeget eksternt bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem.


§ 6

Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.


Bestyrelsen påser, at institutionen hvert år udarbejder og vedligeholder en plan, som rummer oplysninger om overordnede pædagogiske mål og principper, handlingsplan for bestyrelsens arbejde og forældresamarbejdet samt principper for budget- og regnskabsmæssige og øvrige forhold af betydning for institutionens drift.


Lederen skal som minimum have godkendelse fra bestyrelsen på følgende områder:

a) Budget og årsregnskab.

b) Ansættelse af souschef og afdelingsledere.

c) Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse.

d) Ændringer i overenskomsten samt dennes bilag mellem institutionen og Københavns Kommune.

e) Forhold der vedrører institutionens formue.

f) Øvrige forhold om institutionens drift som fastlagt af bestyrelsen.


Ved det årlige forældremøde gives en grundig orientering om forholdene i institutionen.


Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for institutionens drift ved overenskomst/aftale mellem bestyrelsen og Københavns kommune.


§ 7

Bestyrelsen afholder mindst fire møder årligt. Møderne indkaldes af formanden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.


I tilfælde af formandens varige forfald, eller såfremt formanden ikke - trods henstilling fra mindst to medlemmer - indkalder til møde, kan to medlemmer indkalde til møde, og bestyrelsen er da beslutnings¬dygtig uanset formandens fravær.


Bestyrelsens afgørelser træffes - medmindre andet er bestemt - ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.


§ 8

Til at forpligte institutionen retsligt overfor tredjemand kræves underskrift af lederen og formanden for bestyrelsen. Bestyrelsen skal orienteres om alle beslutninger.


Dette gælder også for dispositioner over fast ejendom eller institutionens lejemål, der tillige kræver Københavns kommunes godkendelse.


§ 9

Institutionen ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det af Københavns kommune godkendte budget. Bestyrelsen kan delegere kompetence til ansættelse og afsked af personale til lederen.


Ansættelse og afskedigelse af lederen kan kun ske efter Københavns kommunes forudgående godkendelse. Institutionen må ved opslag af stillinger tage forbehold herom.


§ 10

Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.


Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelig ansvarsregler.


Ved institutionens nedlæggelse vil dens formue være at anvende til et af bestyrelsen vedtaget andet socialt eller samfundsmæssigt formål for børn og unge i Københavns kommune. Formålet skal godkendes af Københavns kommune.


§ 11

Ændringer af vedtægterne kræver tilslutning af fire ud af bestyrelsens fem medlemmer, godkend-else af Børneringens hovedbestyrelse og godkendelse af Københavns kommune.
Godkendt af bestyrelsen den              /           
Godkendt af Børneringens hovedbestyrelse den              /           

Godkendt af Københavns kommune den              /           


Appendix


§3

Der forventes at blive indskrevet yderligere under dette felt, når institutionen har fungeret i et til to år.

Input til dette felt ønskes leveret af personalegruppen.


Du kan hente vedtægterne som pdf her.

Copyright © All Rights Reserved