Ledelse/bestyrelse

Organisationen

Husum Fritidsinstitution er en selvejende institution.


Det betyder, at institutionen drives af en forældrevalgt bestyrelse inden for rammerne af en driftsoverenskomst, der er indgået med Københavns kommune.


Hvert efterår afholdes et forældremøde med blandt andet valg til bestyrelsen. Invitation udsendes til alle forældre inden mødet.


Husum Fritidsinstitution har valgt at have Børneringen som paraplyorganisation, der overordnet tager sig af løn, regnskab, juridisk bistand mv.


Den daglige ledelse varetages af leder, souschef og afdelingsledere ud fra retningslinjerne i institutionens vedtægter.


Bestyrelsens opgaver i Husum Fritidsinstitution

Som selvejende institution er institutionen en selvstæn­dig juridisk enhed med egne vedtægter og egen bestyrelse, som kan træffe beslutninger på institutionens vegne.


Bestyrelsen består hovedsageligt at forældre, der vælges ind på det årlige forældremøde. Der­udover deltager en medarbejderrepræsentant, institutionens ledelse og eventuelle udpegede medlemmer i bestyrelsesarbejdet.


Bestyrelsen har følgende kompetencer:

 • Den overordnede ledelse
 • Arbejdsgiveransvar
 • Økonomisk ansvar
 • Fastsætte formål og grundlag
 • Indgå aftaler
 • Udarbejde vedtægter
 • Råder over ejendom og formue
 • Fastsætter principper for institutionens virksomhed
 • Fastsætter principper for anvendelsen af budgetrammen
 • Indstiller til og deltager i ansættelse af leder
 • Kan indstille til ansættelse af fast personale.


Bestyrelsens arbejde er fastlagt af institutionens vedtægter og af den forretningsorden, den siddende bestyrelse vedtager efter konstitueringen.


Fx er det aftalt, at der skal afholdes mindst fire årlige møder, hvor bestyrelsen holder sig orienteret om og drøfter institutionens økonomi, de årlige lukkedage, netværksarbejdet og andre overordnede emner omkring institutionens drift.


Det forventes, at bestyrelsesmedlemmerne deltager i møder og reagerer på eventuelle forespørgsler mellem møderne. Desuden forventes bestyrelsesmedlemmerne at deltage i et bestyrelseskursus.


Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.


Særligt for formand og næstformand

På første møde efter valget konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Forman­den forventes jævnligt at holde møder med institutionens leder og holde den øvrige bestyrelse orienteret om aktuelle udfordringer.


Hvis formanden må melde forfald, træder næstformanden i stedet for formanden.

Copyright © All Rights Reserved