Forældremøde 5. september 2019

Referat af forældremøde i Husum Fritidsinstitution 5. september 2019


Til stede:    35 forældre inklusive bestyrelsesmedlemmer, desuden ledelse og referent


 1. Velkommen
  Konstitueret leder Hanne Ite Blom bød velkommen og præsenterede ledelsen og bestyrelsen, undtagen Gert, som ikke var til stede.

 2. Bestyrelsens beretning v/formand Gitte
  Gitte fortalte om et begivenhedsrigt år med følgende hovedpunkter:

  Byggesagen, hvor Gule Hus blev revet ned i forventning om, at et nyt hus blev opført, men på grund af anlægsloftet er byggeriet udskudt på ubestemt tid. Skole og institution samarbejder om at presse på for at få byggeriet i gang. Se detaljer på www.husumfritidsinstitution.dk.

  Økonomien er udfordret af langtidssygemeldinger, fratrædelser af bl.a. lederen, bemanding af fire matrikler i ydertimerne og svingende børnetal. Forældrene inddrages for hjælp og donatio­ner af brugt udstyr. Souschefstillingen er nedlagt, hvilket fra 2020 sænker lønomkostningerne.

  Sommerferielukning blev undgået, da vi altid samler børnene på en matrikel.

  Kommunikation med nyhedsbreve skulle være sat i system, men er nedprioriteret til fordel for mere presserende opgaver. Kaffesnak med bestyrelsen giver input til bestyrelsesmøder.

  Fælles politikker for kost, medier og børnemøder blev udarbejdet og godkendt i november 2018. De kan ses på hjemmesiden.

  Forløb for kommende 0. klasser er udviklet. Skemaer for forløbet er ophængt i afdelingerne.

  Det pædagogiske tilsyn har givet tre grønne og tre gule smileyer, dvs. arbejdet er godt nok, men med plads til forbedring. Rapporten kan ses på institutionens hjemmeside.

  Overgang til KKFO er et ønske fra kommunen, som inviterede bestyrelse og ledelse på stu­diebesøg på to KKFO'er. Det var positivt, så bestyrelsen besluttede at arbejde på at skifte organisation fra selvejende til kommunal.

  Spørgmål og svar vedrørende beretningen
  Hvad gør man for at få grøn smiley for tilsynet, og bliver afdelingerne vurderet individuelt? Afdelingerne arbejder på at implementere forslagene fra den pædagogiske konsulent og ser tilsynet som konstruktiv feedback. Institutionen vurderes som et samlet hele.

  Bliver en ny leder ansat? Søger Hanne stillingen? Ja, annonce er indrykket, og Hanne søger.

  Hvor stort er underskuddet, hvordan er det opstået, og hvad gør man for at nedbringe det? Underskud på cirka 900.000 kr. ud af et budget på 11 millioner skyldes især langtidssygdom og fratrædelser. Turbulens ved sammenlægningen i 2016 gav et underskud på 751.000 kr. Bemanding af fire matrikler kræver personaleressourcer, men gavner børnene. Vi sparer på vedligehold og indkøb, ikke på personalet, og en treårig handleplan er aftalt med kommunen.

 3. Information om planlagt ny organisation i Husum Fritidsinstitution
  Bestyrelsesmedlem Ditte orienterede om, at bestyrelsen har besluttet at indstille institutionen til organisatorisk sammenlægning med skolen, så den bliver en KKFO. Bestyrelsen mener, det vil medføre øget professionalisme, økonomisk robusthed og bedre faglig sparring.

  Som KKFO får institutionen bedre mulighed for at udveksle oplysninger om børn med skolen og bliver en del af en større økonomi, dog med eget budget.

  Skoleleder vil blive øverste chef, men institutionen bevarer egen daglig ledelse.

  Forvaltningen vil på bestyrelsens opfordring sende en indstilling til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), som 6. oktober 2019 vil træffe en beslutning. Efterfølgende er dato korrigeret til beslutning 6. november 2019.

  Spørgsmål og svar
  I 2016 ønskede man ikke at være kommunal. Hvorfor har man skiftet mening? Hovedsageligt på grund af udskiftning i ledelse og bestyrelse, men det gør også en forskel, om man føler noget presset ned over hovedet eller selv aktivt opsøger det.

  Hvem skal beslutte besparelser? Har forældrene noget at skulle have sagt? Skoleleder har det endelige ansvar, men institutionsledelsen vil være med i beslutningerne. Bestyrelsen bliver for­ældreråd uden indflydelse på den type problemstillinger, men alle kan stille op til skolebestyrel­sen, som har overordnet ansvar. Forældrerådet tager sig af politikker og andet i børnenes dag­ligdag. I en selvejende institution er man meget afhængig af, hvem der vælges til bestyrelsen.

  Det forlyder, at et lovforslag vil gavne selvejet fx omkring forældrebetaling. Er det med i overvejelserne? Bestyrelsen er klar over det, men da København har valgt at have samme takster uanset organisationsform, har det ikke forekommet relevant.

  Hvordan vil børn, forældre og personale mærke ændringen? Umiddelbart sker ingen ænd­ringer i dagligdagen, men på længere sigt forventes forbedringer. Organisationsændringer giver sædvanligvis uro blandt personalet, hvoraf flere kommer ind under en anden overens­komst, men bestyrelse og ledelse bestræber sig på at give klare svar. Konsulenter fra Arbejds­miljø København kan efter behov bistå personalet ved overgang til KKFO.

  Er der risiko for at blive samlet til en kæmpeinstitution? Planen er at bevare Hvide Hus og Trommen og at samle Smørblomsten og Pavillonen i det kommende nybyggeri. Skolen er fredet og kan ikke indrettes til institution.

  Er beslutningen endelig, og hvornår træder det i kraft? Bestyrelsen har truffet beslutningen, forældre og personale er orienteret. Er man uenig, kan man skrive til politikerne i BUU forud for mødet 6. oktober 2019, hvor indstillingen behandles. Ikrafttræden forventes 1. januar 2020.

  Vil det være muligt at skabe sit eget netværk som selvejende og undgå en kommunal "spændetrøje"? Der er ikke mulighed for netværk med andre fritidshjem. Andre fritidshjem der har skiftet fra selveje til kommunal er positive. Der er naturligvis både fordele og ulemper.

 4. Valg
  Gitte orienterede kort om bestyrelsesarbejdet. Ved omlægning til KKFO overgår den valgte bestyrelse til forældreråd frem til næste valg.
  Stine Juul Normann (Trommen) blev genvalgt.
  Tea Lund Hammershøj (Smørblomsten) blev nyvalgt.
  Brian Bixby (Pavillonen) blev valgt til suppleant.
  Den anden ledige suppleantpost blev ikke besat.

 5. Eventuelt
  Den 14. november 2019 afholder afdelingerne forældremøder med fokus på børnenes dagligdag.

  Trivselssamtaler vil blive afholdt med de nye 0. klasser.

 

Mødet sluttede kl. 18.10.


Referent Sonja G. Nielsen
26. september 2019

Copyright © All Rights Reserved